Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Нормативні документи.

 

   

 

        В своїй діяльності ЗДО №11 "Чебурашка" керується:
 - Конституцією України;
- Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту";
- Законом України "Про охорону дитинства";
- Конвенцією про права дитини;
- Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305;
- законодавчими та нормативно-правовими актами;
- рішеннями уповноважених органів, їх наказами;
- програмно-методичними матеріалами міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України;
- власним Статутом;
- завданніями, спланованими у річному плані роботи на навчальний рік.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Покровської міської  ради

від «26» вересня 2019р. №7/69-21

 

В.п. міського голови І.Сущенко

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу освіти

 

 

   М.Голуб

«26» вересня 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

закладу дошкільної освіти №11 «Чебурашка»
 Покровської міської ради Донецької області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

м. Покровськ
2019
 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти № 11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області (далі – заклад дошкільної освіти) є   правонаступником дошкільного навчального закладу №11 «Чебурашка» Покровської міської ради Донецької області,  є закладом дошкільної освіти загального типу, який здійснює свою діяльність відповідно  до чинного законодавства, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

1.2. Повне найменування дошкільного закладу:

 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   № 11  «ЧЕБУРАШКА» ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
            1.3. Скорочене   найменування закладу:

 ЗДО № 11  «Чебурашка» .

1.4. Організаційно-правова форма -  комунальна організація (установа, заклад).

1.5. Форма власності – комунальна.

            1.6. Юридична адреса закладу дошкільної освіти:

 

            1.7. Засновник дошкільного закладу – Покровська міська рада Донецької області (код ЄДРПОУ – 04052933, Відділ освіти є головним розпорядником коштів та має право на оперативне управління дошкільним закладом, а саме: здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.  
            1.8. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) від 2012р., іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
            1.9. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, може мати реєстраційний рахунок та спеціальний реєстраційний рахунок.
            1.10. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

            1.11.Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалі­зацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміц­нення фізичного, емоційно-психічного та духовного здоров'я дітей, формування здорового способу життя;
 • формування їх особистості;
 • розвиток творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, їх художніх здібностей в мистецькій діяльності;
 • забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальності;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття ними життєвого соціального  та духовного розвитку;
 • формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі.

         1.12. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавство Положенням та даним статутом.  
            1.13. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.
            1.14. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та в обов’язковому порядку погоджені із відділом освіти.  

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

            2.1. Заклад розрахований на  184 місця.

            2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують  8 груп загального розвитку,  2 групи для дітей з порушенням мови;  1 група для дітей з затримкою психічного розвитку.

            2.3. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей.

                   Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно -розвиткової роботи можуть створюватися інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.   

            2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють:

- дітей віком від одного до трьох років – не більше 15 осіб;
-  для дітей віком від трьох до шести (семи ) років – до 20 осіб;

- для дітей ЗПР – не більше 10 осіб;

- для дітей з порушенням мови – не більше 12 осіб.

           2.5. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяві батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, ксерокопії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати.

              Для прийому  дітей до спеціальної групи компенсую чого типу, а також для прийому дітей з порушенням слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту,  затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

             2.6. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

            2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

            2.8. Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
            2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
            2.10. Заклад дошкільної освіти й здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї згідно Закону України «Про дошкільну освіту».

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 11,5 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.
            3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 18.30.
            3.3.Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:  з 7.00 до 18.30
            3.4. Щоденний графік роботи груп відповідає графіку роботи дошкільного закладу.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1.Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.
            4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.
            4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти і погоджується з відділом освіти Покровської міської ради Донецької області.
            План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою м. Покровська.
            4.4. У закладі дошкільної освіти  визначена українська мова навчання і виховання дітей.
            4.5. Освітньо-виховний процес у закладі дошкільної освіти  здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, Базовим компонентом дошкільної освіти (оновлена редакція) та навчально-методичними посібниками відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти затвердженого МОН України від 19.12.2017 р. № 1633.
            4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний та гуманітарний.

4.7. Освітньо - виховний процес у спеціальних та інклюзивних групах для дітей , з особливими освітніми потребами, здійснюється за окремими програмами і методиками, затвердженими в установленому порядку органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.8. У закладі дошкільної освіти працює дві профільні групи: художньо-естетичного і логіко-математичного напрямків та дев`ять гуртків: образотворчої діяльності, фізкультурно-оздоровчий, театральний, два гуманітарних, три художньо-естетичних та логіко-математичний.

 

V.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

5.1. Харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та відповідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. №298/227( із змінами)
            5.2. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається відділом освіти Покровської міської ради Донецької області на основі угод з відповідними постачальниками, що несуть відповідальність за якість продуктів харчування.
            5.3. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування дітей.
            5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника закладу дошкільної освіти.

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у розмірі  60 %.
            Пільгові умови оплати харчування дітей, у закладі дошкільної освіти надаються відповідно чинного законодавства, а також за рішенням органу місцевого самоврядування.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

            6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та дитячої поліклінікою управління охорони здоров’я міської ради, і передбачає надання невідкладної долікарської медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють. Медичні огляди проводяться вузькими спеціалістами КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування»  Покровської міської ради  згідно графіків,  затверджених головним лікарем та погоджених з відділом освіти міської ради.
            6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу дошкільної освіти належать: моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної долікарської медичної допомоги; організація і проведення медичних оглядів (у тому числі поглиблених), профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
            6.3 . Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
            6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівником закладу, управлінням охорони здоров’я та відділом освіти.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

        7.1 Учасниками освітньо-виховного процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

        7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:
        - нагородження грамотами відділу освіти, управління освіти і науки, міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України», тощо;

 •  грошова   винагорода   за   сумлінну    працю   для    педагогічних працівників    у розмірі, не перевищуючому   тарифної ставки;

- винесення подяки з записом у трудову книжку.
        7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.  
        7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки  або особи, які їх замінюють , зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад  про можливість відсутності або хворобу дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
              7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також  фізичний і психічний стан якої дозволяє  виконувати професійні обов'язки.

            7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.  
            7.7. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти  мають право:
- на вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.
            7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
            7.9. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.
            7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти керівником.
            7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
            7.12. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди в КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування, які затверджуються ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» з визначенням періодичності для конкретної категорії працівників.
            7.13. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти  підлягають атестації, яка здійснюється, як правило один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

            7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

8.1. Управління закладу дошкільної освіти  здійснюється його засновником та відділом освіти Покровської міської ради Донецької області в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
           8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладом дошкільної освіти здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Покровської міської ради Донецької області з дотриманням чинного законодавства.
           Керівник закладу дошкільної освіти  :
- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
- діє від імені закладу; представляє його в державних, та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
- затверджує  штатний розклад за погодженням із начальником  відділу освіти Покровської міської ради Донецької області;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньо-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами , які їх замінюють;
- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.
           8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління закладу дошкільної освіти  є педагогічна рада закладу.
           До складу педагогічної ради входять: керівник,педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
           Головою педагогічної ради є керівник закладу дошкільної освіти .

Педагогічна рада закладу:
- розглядає питання освітньо-виховного процесу у дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.       Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
           8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше, ніж один раз на рік. Термін їх повноважень становить один рік.
           Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти  не менше 1/3 від кількості працівників, батьків в закладі.
           Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
           Загальні збори: приймають Статут, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, зміни і доповнення; обирають раду закладу дошкільної освіти  , її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень; заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; розглядають питання освітньо-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти  ; затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти  .
           8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти  . Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти  є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
           Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітньо-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
           8.6. У закладі дошкільної освіти  може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
           Піклувальна рада у складі 7-15 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу дошкільної освіти  . Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти  і працюють на громадських засадах.
            Очолює піклувальну раду голова, який обирається на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше, ніж чотири рази на рік.
           Основними завданнями піклувальної ради є:
- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно -відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти ;
- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти ; стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладу дошкільної освіти ;
- сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.
           8.7. У закладі дошкільної освіти    може діяти батьківський комітет - орган самоврядування, який формується з батьків закладу з метою  вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти .

Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу дошкільної освіти. Члени батьківського комітету закладу дошкільної освіти  обираються на загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями батьківського комітету є:

 • робота, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти  ;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної,  лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної освіти  ;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей закладу дошкільної освіти ;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладу дошкільної освіти  ;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітньо-виховного процесу.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

9.1. Відповідно до рішення  Покровської міської ради закладу дошкільної освіти  передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі дошкільного закладу та центральної бухгалтерії відділу освіти.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

            10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти  здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту ”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
            10.2. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти  є кошти: засновника, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; батьків або осіб, які їх замінюють;добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
            10.3. Заклад дошкільної освіти  за погодженням із засновником і відділом освіти має право:
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 
            10.4. Статистична звітність Ф85-К про діяльність закладу дошкільної освіти  здійснюється відповідно до законодавства.
            10.5. Порядок введення ділової документації  і бухгалтерського обліку в  закладі дошкільної освіти  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України  та відділом освіти Покровської міської ради Донецької області.
                За рішенням засновника закладу, бухгалтерський облік здійснюється через централізовану  бухгалтерію відділу освіти Покровської міської ради Донецької області.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ.

            11.1. Контроль  за діяльністю   закладу дошкільної освіти відбувається у встановленому законодавством порядку.

            11.2. Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти  державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади та відділом освіти Покровської міської ради Донецької області.
            11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітньо-виховним процесом у закладі дошкільної освіти  встановлюється засновником та відділом освіти Покровської міської ради Донецької області.
            11.4. Заклад дошкільної освіти  залишає право за головним розпорядником бюджетних коштів здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень коштів нижчого рівня, витрачанням та перерозподілом бюджетних коштів у разі потреби.
            11.5. Підставами для перевірки можуть бути:
- план роботи відділу освіти на навчально-виховний рік;
- звернення фізичних і юридичних осіб до відділу освіти;
- звернення засобів масових інформацій;
- звернення з інших органів за фактами порушень у загальноосвітніх закладах.
            11.6. Контроль може здійснюватись в формі планової та позапланової виїзної або перевірки документації, а також у вигляді моніторингу, а саме:
            11.6.1. Планові перевірки проводяться згідно із затвердженим відділом освіти планом-графіком перевірок.
            11.6.2. Позапланові перевірки проводяться у разі надходження звернень громадян, організацій, що містять відомості про порушення законодавства України, в тому числі прав учасників навчально-виховного процесу.
             Перевірки за зверненнями громадян, організацій провадяться з метою встановлення достовірності фактів щодо порушень, зазначених у зверненнях, прийняття відповідних заходів реагування.
            11.6.3. Контроль у вигляді моніторингу – здійснюється на основі постійного спостереження за діяльністю дошкільного навчального закладу, збору і обробці відповідної інформації по питанням його життєдіяльності.
            11.7. Періодичність та форми контролю діяльності у закладі дошкільної освіти  та його керівництва визначаються з урахуванням предмету перевірки, необхідності отримання об’єктивної інформації про реальний стан справ  закладу дошкільної освіти  .
            11.8. Методи контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти  (його посадових осіб):  
- анкетування всіх учасників освітньо-виховного процесу;
- співбесіда;
- тестування;
- опитування;
- спостереження  освітньо - виховного процесу;
- вивчення документації.   
            11.9. Контроль передбачує:
- формування плану-графіку перевірки (у разі планової перевірки);
- підготовку такої перевірки, на підставі наказу відділу освіти (у разі позапланової перевірки);
- проведення самої перевірки та обробку її результатів;
- корегувальні дії по усуненню виявлених порушень, невідповідностей.     
            11.10. Голова комісії, відповідальний за проведення перевірки, ознайомлює залучених у перевірці учасників освітньо-виховного процесу з результатами проведеної перевірки і за потребою вимагає від порушників пояснень з приводу виявлених недоліків.
            11.11. Начальник відділу освіти за результатами контролю приймає відповідне чинному законодавству України рішення.
            11.12. Результати контролю можуть використовуватись:
- при оцінці діяльності закладу дошкільної освіти та його керівництва;
- при прийнятті рішення про заохочення і нагородження працівників закладу.
            11.13. Відділ освіти може здійснювати перевірку:
- самостійно;
- шляхом направлення запиту до органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
            11.14. Дії (бездіяльність), рішення комісії і рішення начальника відділу освіти, здійснювані (прийняті) у ході перевірки закладу дошкільної освіти, можуть бути оскаржені керівником закладу дошкільної освіти  в порядку встановленому чинним законодавством України.
            11.15.Контроль за ефективним використанням та зберіганням майна закладу дошкільної освіти, ведення господарської діяльності тощо здійснює Покровська міська рада Донецької області та відділ освіти Покровської міської ради Донецької області.

 

 

Секретар міської ради                                                                    І. Сущенко

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 21.12.2021          Краматорськ       №1276/5-21

 

Про видачу ліцензій на започаткування

провадження освітньої діяльност

і у сфері дошкільної освіти

 

     Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», розглянувши заяви комунальних закладів дошкільної освіти Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Видати комунальним закладам дошкільної освіти Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти (далі - ліцензії) згідно з додатком.

 

2. За видачу ліцензій справляється разова плата в розмірі 10 відсотків від розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цього розпорядження, яку необхідно внести на рахунок обласного бюджету (IBAN) № UA088999980314070511000005001, отримувач - Донецьке ГУК/Дон.обл./22010200, код отримувача (ЄДРПОУ) 37967785, банк отримувача - Казначейство України (електронне адміністрування податків), код доходу 22010200, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

 

3. Рекомендувати комунальним закладам дошкільної освіти Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької області, яким видаються ліцензії згідно з пунктом 1 цього розпорядження, надати департаменту освіти і науки облдержадміністрації документи, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензій. 

 

4. Департаменту осві' межах своїх повноважень і ,ії (Сідашева) забезпечити в Я&гами Ліцензійних умов.

 

Голова облдержадміністрації,

керівник обласної військово -

цивільної адміністрації                                                     Павло КИРИЛЕНКО

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                                                                 облдержадміністрації,

                                                                                                                                 керівника обласної військово -

                                                                                                                                 цивільної адміністрації

                                                                                                                                 21 . 12.2021 № 1276/ 5-21

 

 

 

 

 

НАКАЗ
від 28.01.2022 №52 о/д   
Про дотримання мовного законодавства 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2