Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Стратегія розвитку ЗДО №11 на 2021 - 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                 СХВАЛЕНО

завідувач закладу                                               педагогічною радою

дошкільної освіти №11                                     закладу дошкільної  освіти №11

_________                                                  протокол від 14.01.2021р.  №

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку

Закладу дошкільної освіти №11  «Чебурашка»

Покровської міської ради

на 2021- 2023 роки

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

   Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

   Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2023 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

   Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

   Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

   Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змін зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

   На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально – виховного процесу набуває найактивнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

   Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її  реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

   Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

І. Інформаційно - аналітична довідка

про діяльність Закладу дошкільної освіти №11

Покровської міської ради

   Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Пріоритетні напрямами діяльності

закладу дошкільної освіти

 • Формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми в процесі різних видів діяльності.
 • Вдосконалення системи патріотичного виховання дошкільнят шляхом використання сучасних освітніх технологій.
 • Формування у дошкільників системи цінностей, культури світобачення через впровадження освіти сталого розвитку.
 • Розширення спектру ресурсів мистецької діяльності для розвитку творчих здібностей дошкільнят.

   Головним пріоритетом у практиці ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

 

 

Інформація про заклад дошкільної освіти

   Юридична адреса: ; електрона пошта [email protected]; сайт закладу zdo11donetskedu.com

   Заклад дошкільної освіти функціонує з 1943 року.

   Потужність закладу – 184 дитини.

   Мова навчання – українська.

   Функціонує 11 груп з них 2 групи для дітей раннього віку, 2 групи для дітей з порушенням мовлення, 1 група для дітей з затримкою психічного розвитку, 6 груп для дітей дошкільного віку.

Кадрове забезпечення закладу дошкільної освіти

   Завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей здійснює педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу.

   Всього педагогічних працівників – 32 особи.

Завідувач

Вихователь –

методист

Вихователі

Керівники музичні

Практичний психолог

Логопед –

дефектолог

1

1

24

2

1

3

 

   Завідувач: Пляшко Олена Євгенівна, освіта вища, дошкільна, стаж педагогічної роботи 30 років, на посаді завідувача 24 роки. 

   Вихователь – методист: Засипка Галина Степанівна, освіта вища, дошкільна, стаж педагогічної роботи  43 роки, на посаді вихователя – методиста  32 роки.

      Атестаційна

            категорія

Рік

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної

категорії

Спеціаліст І

кваліфікаційної

категорії

Спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії

2020 - 2021

23

1

8

1

 

Освіта

Вища педагогічна

 

Вища непедагогічна

Середня спеціальна

Середня

спеціальна (непедагогічна-технічнаосвіта)

Середня (ЗОШ)

Вища педагог.

Вища

спеціальна

(кер.муз.,

логопед, дефектолог, психолог

Вища

дошкільна

Середня

педагогічна

(вчителі)

Середня

спеціальна

(кер. муз)

Середня

 спец. дошкіл.

3

5

6

0

10

1

5

0

0

 

Мета.

   Забезпечення якісної дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальну реалізацію потенціалу кожної дитини у всіх сферах життєдіяльності.

   Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для гуманізації, індивідуалізації освітньої системи, забезпечення прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності та базових якостей особистої, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника. Створити умови для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Основні завдання стратегії розвитку:

 • створити максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;
 • забезпечувати психолого – педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;
 • здійснювати особистісно – орієнтований підхід до становлення особистості дошкільника, реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно – орієнтованих технологій;
 • здійснювати диференційований підхід до удосконалення професійної компетентності педагогів;
 • модернізувати матеріально – технічну базу закладу дошкільної освіти;
 • організувати багатовекторну, особистісно – орієнтовану науково – методичну роботу педколективу;
 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;
 • продовжити формування комплексної моделі національно – патріотичного   виховання дітей дошкільного віку;
 • забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;
 • забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;
 • розробити оптимальну модель організації освітнього процесу яка передбачає поєднання інтегрованого, ситуативного, компетентісного та соціо – ігрового підходів.

Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

   Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти:
 • позитивний психологічний клімат у ЗДО без будь-яких форм насильства ті дискримінації;
 • інклюзивне розвивальне середовище, універсальний дизайн, розумне пристосування. 
 1. Система забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти:
 •  індивідуалізація освітньої діяльності здобувачів освіти;
 • забезпечення ресурсів, необхідних для організації якісної освіти дошкільнят;
 • соціально – психологічний супровід освітнього процесу.   
 1. Фахова діяльність педагогічних працівників

                                    закладу дошкільної освіти:

 • розвиток інноваційної культури педагогів шляхом науково-методичної діяльності;
 • методичний супровід вдосконалення професійної компетентності педагогів.
 1. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти:
 • стратегія та планування ЗДО;
 • кадрове забезпечення закладу освіти.

Очікувані результати:

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть цілісному і всебічному розвитку дошкільнят;
 • оновлення системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;
 • модернізація матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;
 • формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально – духовного розвитку;
 • сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я;
 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями.

 

Шляхи реалізації стратегії розвитку ЗДО

1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

 Створення позитивного психологічного клімату,

вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Мета: створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників; організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Оприлюднення правил поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

2021-2023

Всі учасники освітнього процесу

1.2.

Організація роботи психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили боулінг, стали його свідками або постраждали від боулінгу, іншого насильства.

2021-2023

Психолог ЗДО

1.3.

Взаємодія  з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із запобігання боулінгу, іншому насильству.

2021-2023

Завідувач,

вихователь-методист

1.4.

Запровадження соціо-ігрових підходів до освітнього процесу та життєдіяльності в ЗДО.

2021-2023

Всі учасники  освітнього процесу

 

                        Інклюзивне  розвивальне середовище,

універсальний дизайн, розумне пристосування

Мета:

 • забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;
 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечення реалізації Закону України «Про дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку. Здійснювати зарахування дітей до закладу освіти відповідно до «Загальнодержавної електронної реєстрації дітей».

2021-2023

Всі учасники освітнього процесу

1.2.

Створення  належних умов для обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2021-2023

Завідувач,

завгосп

1.3.

Впровадження інклюзивної освіти в закладі освіти. Розвивати зв'язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з розроблення індивідуальної програми розвитку та іншої необхідної підтримки під час навчання.

2021-2023

Всі учасники освітнього процесу

1.4.

Підтримування  зв’язків з інклюзивно – ресурсним центром, залучення його фахівців до розроблення індивідуальних програм розвитку, консультацій педагогів закладу для надання якісного психолого-педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

2021-2023

Завідувач,

вихователь-методист,

педагогічні працівники

1.5.

Забезпечення  умов ефективної реалізації Базового компоненту дошкільної освіти.

2021-2023

Всі учасники НВП

1.6.

Впровадження в освітній процес інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології: віртуальні подорожі, геокешинг.

2021-2023

Педагогічні працівники

1.7.

Впровадження в педагогічний процес масажі, здоров’язберігаючі технології, соціально-оздоровчі проекти: пісочна терапія, казко терапія.

2021-2023

Педагогічні працівники

1.8.

Створення предметно – ігрового середовища в усіх приміщеннях закладу на засадах універсального дизайну.

2021-2023

Керівництво

Педагогічні працівники

Батьки

1.9.

Забезпечення освітнього середовища іграшками та посібниками відповідно до вимог EKERS – 3 (для розгортання самостійної діяльності дошкільнят).

2021-2023

Керівництво

Педагогічні працівники

Батьки

1.10.

Забезпечувати належний стан медичного обслуговування дітей.

2021-2023

Сестра медична

1.11.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться в умовах ЗДО.

2021-2023

Завідувач

 

             2.Система забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти

Індивідуалізація освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета: застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування розвитку кожного здобувача освіти.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

2.1.

Здійснення аналізу результатів і динаміки навчальних досягнень вихованців.

2021-2023

Всі учасники освітнього процесу

2.2.

Оцінювання навчальних досягнень вихованців з метою виявлення творчих та обдарованих дітей, визначення зони найближчого розвитку.

2021-2023

Всі учасники освітнього процесу

 

Забезпечення ресурсі, необхідних для організації якісної освіти дошкільнят

Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей.

Завдання:

 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • підвищити ефективність ігрової діяльності та пізнавально-гуманітарної роботи;
 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до вимог EKERS - 3;
 • надавати якісні додаткові освітні послуги (художній розвиток, хореографію, предметно-практична діяльність, християнська етика – факультатив).

Пріоритети:

 • інтелектуально - пізнавальний;  
 • соціально – моральний;
 • мовленнєво - комунікативний;
 • художньо – естетичний розвиток дошкільника.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Інтелектуально – пізнавальний розвиток

5.1.

Поповнювати розвивальне-предметне середовище в групових кімнатах згідно з Шкалою оцінювання якості освітнього процесу ECERS-3.

По мірі необхідності

Педагоги

5.2.

Продовжити практику проведення в ДНЗ свят та розваг народознавчого спрямування.

Щорічно

Вихователь – методист, педагоги

5.3.

Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей  (ейдетика, геокешинг)

Постійно

Педагоги

5.4.

Віртуальні подорожі.

Постійно

Педагоги

5.5.

Дитяча мультстудія.

Постійно

Педагоги

Соціально – моральний розвиток

5.6

Запровадження програми « Вчимося жити  разом»

2021- 2023

Педагоги

5.7.

Систематичне застосування Ляльок – персон та проведення ранкових зустрічей.

2021 - 2023

Педагоги

5.8.

Організація корпоративних занять на принципах соціо – ігрової педагогіки. ( Є. Шулєшко)

2021- 2023

Педагоги

5.9

Духовно – моральне виховання на християнських цінностях.

2021-2023

Педагоги

5.10.

Продовжувати систему роботи з навчання дітей розповіданню за сюжетними картинами А.М. Богуш «Запрошуємо до розмови»

2021 - 2023

Педагоги

5.11.

Поповнити методичний кабінет портретами видатних письменників, поетів, художників України.

2021 - 2023

Завідувач

Художньо – естетичний розвиток

5.12.

Продовжувати використовувати нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

2021 - 2023

Педагоги

5.13.

Розробити віртуальні подорожі для ознайомлення дітей із предметами народного декоративно – прикладного мистецтва.

2021 - 2023

Педагоги

5.14.

Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків.

«Фантастичний світ фарб» за мотивами творчості народної художниці М. Приймаченко

Постійно

Вихователь – методист,

педагоги

5.15.

Створити якісну базу для театралізованої діяльності у кожній групі. Фестиваль театру.

2022 січень

Вихователі

5.16.

Забезпечити систематичну і планомірну роботу художньої майстерні.

2021 - 2023

Вихователь – методист, педагоги

5.17.

Виставка художньої творчості.

Щорічно

1 раз на квартал

Педагоги

 

Соціально – психологічний супровід  освітній  процесу

Мета: повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи, діагностики і соціально – психологічної корекції, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально – виховного процесу.

Завдання:

 • здійснювати систему соціально – психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.
 • побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму;
 • розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

6.1.

Розроблення авторської програми для психологічного супроводу «неприйнятих», «непопулярних» дітей «Індивідуалізація процесу соціального становлення дитини дошкільного віку»

2021

Практичний психолог

6.2.

Забезпечення кабінету психолога спеціальним обладнанням для зняття психологічної напруги.

2021-2023

Адміністрація

6.3.

Регулярне проведення діагностики щодо виявлення міжособистісних стосунків дітей в колективі.

2021-2023

Практичний психолог

6.4.

Використання нетрадиційних форм роботи для корекції поведінки дітей (ігри з піском, виховання казкою).

2021-2023

Практичний психолог

6.5.

Проведення циклу тренінгових занять для колективу ЗДО:

 • «Кризи дитячого розвитку»
 • «Вплив установок та стереотипів на особистість»
 • «Емоційний інтелект»
 • «Вхід в колектив особистості»
 • «Вплив емоцій на фізичний стан особистості»
 • «Арт – терапія як засіб відновлення»
 • «Формування емоційної стійкості та збереження психічного здоров’я»
 • «Профілактика емоційного вигорання педагогів»

 

 

2021

2021

 

2021

2022

2022

 

2023

 

2023

 

 

2023

Практичний психолог

6.6.

Проведення консультативної роботи для  батьків з проблем формування у дітей самостійності, відповідальності та дисциплінованості в умовах гуманізації освітнього простору ЗДО.

2021 – 2023

Практичний психолог

6.7.

Формування картотеки засобів для психологічного супроводу розвитку соціальної компетентності дітей та дорослих.

2021 - 2023

Практичний психолог

3.Фахова діяльність педагогічних працівників

Розвиток інноваційної культури педагогів шляхом

 науково – методичної діяльності

Мета: забезпечення культурологічного управління інноваційними процесами в ЗДО; формування інноваційної культури педагогів.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Систематичне оновлення банку інновацій.

2021-2023

Вихователь- методист

2.

Методичні заходи, які сприяють розвитку творчого потенціалу педагогів:

 • інформування педагогів про новітні освітні технології;
 • узгодження мети інноваційної діяльності кожного педагога та усього педагогічного колективу;
 • обєднання вихователів у творчі групи для розробки і реалізації творчих проектів щодо освоєння певних інновацій.

 

 

2021-2023

 

 

Вихователь- методист

3.

 • Науково – методична робота «Запровадження ситуативної моделі в освітній процес» (моделювання).
 • Проблемний семінар «Самостійність, відповідальність, дисципліна: хочу, можу, треба» (пошуки ефективних шляхів формування).
 • Педагогічна майстерня «Інтегрування завдань освіти для сталого розвитку в навчально – виховний процес».

2023

 

 

2021

Жовтень

 

 

2022

Вихователь– методист,

 педагоги

Вихователь– методист

 

 

Вихователь– методист

 

4.

Проектна діяльність як шлях до технологічного забезпечення для запровадження інновацій в освітній процес:

 • розробити загально садовий проект «Вчимося жити разом»;

 

 • апробація проекту «Юні дослідники природи» (експериментальна діяльність);

 

 • творча лабораторія «Формування відео – контенту для патріотичного виховання» (в межах проекту «Люби і знай свій рідний край»);

 

 • фестиваль віртуальних подорожей Україною;

 

 • адаптація парціальної програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» через освітній проект «Ощадливе господарство»;

 

 • розробка проекту «Зростаємо здоровими» (відповідно до Шкали оцінювання якості освітнього процесу В ЗДО ECERS-3).

 

 

 

2021

 

 

2022-2023

 

 

 

2021-2023

 

 

 

 

Лютий кожного року

 

2023-2024

 

 

 

2022-2023

 

 

Вихователь – методист, психолог, 

Вихователь-методист, творча група

 

 

вихователі

 

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователь-методист,

І

 

Вихователь-методист,творча група, 

 

Методичний супровід

вдосконалення професійної компетентності педагогів

Мета:

 • сформувати оптимальну систему методичної діяльності для сприяння творчої реалізації кожного педагога як професіонала та покращення ефективності освітньої роботи у ЗДО;
 • розробити оптимальну модель науково-методичної роботи педагогів у межах єдиної методичної проблеми;
 • вдосконалити механізми формування програми розвитку професійної компетентності, творчого потенціалу педагога;
 • систематизувати досвід педагогічного проектування педагогів як самостійної діяльності в між атестаційний період.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

4.1.

Загальноосвітній методичний проект «Підвищення професійної майстерності педагога шляхом організації науково – методичної роботи в дошкільному закладі».

2021-2023

Вихователь-методист, педагоги

4.2.

Осучаснення системи педагогічного моніторингу професійної діяльності.

Розробка та запровадження індивідуальних діагностичних карт професійної компетентності вихователів (самооцінка та експертна оцінка).

 

 

2021 щороку у травні

 

 

Вихователь-методист, педагоги

4.3.

Розробка індивідуальних програм розвитку творчого потенціалу педагогів. Побудова індивідуальної траєкторії професійного вдосконалення кожного педагога.

2021-2023

За індивідуальним графіком

Вихователь-методист, педагоги

4.4.

Своєчасна курсова перепідготовка педагогів. Робота над після курсовим завданням.

1 раз на 5 років

Вихователі, вихователь-методист, адміністрація

4.5.

Систематичне поповнення методичного кабінету сучасною науково-методичною літературою та періодичними виданнями.

2021-2023

Завідувач

4.6.

Активна участь педагогів у роботі міських МО та ПДС.

2021-2023

Педагоги

4.7.

Організація оглядів – конкурсів, виставок, проектної діяльності для взаємообміну досвідом педагогічної діяльності.

 • Виставка обладнання для театралізованої діяльності в межах освітніх тем;
 • Конкурс картотек освітніх засобів (наукова організація праці);
 • Конкурс зон для великої моторики;
 • Фестиваль дитячої творчості «Природа в дитячих мультфільмах»;
 • Конкурс патріотичних геокешингів;
 • Огляд – конкурс ігрового обладнання для проведення фізкультурних комплексів на свіжому повітрі;

2021-2023

 

 

 

2021 березень

 

 

2021 травень

 

 

2022 травень

 

2022 квітень

 

 

2023 лютий, березень

 

2023 травень

Вихователь-методист, педагоги

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі, батьки

Вихователі

 

 

Вихователі

 

Вихователі, батьки

4.8.

Семінар – практикум «Синтез мистецтв як засіб відображення уявлень дітей про навколишній світ».

2023 лютий

Вихователі, керівник музичний 

4.9.

Консульт – пункт «Формування ціннісного ставлення до навколишнього та навичок природо – економічно і соціально доцільної поведінки дошкільнят.

2021

за окремим планом

Вихователь-методист, 

4.10.

Мега проект за участі дітей, педагогів і батьків «У співтворчості з Природою» (ландшафтний дизайн, городи, природоохоронна діяльність).

2022 червень, липень, серпень

Вихователі, батьки

4.11.

Семінар – практикум «Дитяча мультстудія як засіб активізації пізнавальної діяльності дошкільнят».

2021-2022

Навчальний рік

Вихователь-методист, 

 

4.Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

Стратегія і планування в ЗДО

Мета: створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

3.1.

Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу.

2021-2023

Завідувач,

вихователь - методист

3.2.

Щорічно здійснювати само оцінювання якості освітньої діяльності.

2021-2023

Завідувач

3.3.

Розподілити обов’язки та повноваження між адміністрацією та працівниками закладу освіти для забезпечення ефективного управління закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

2021-2023

Завідувач

3.4.

Утримувати в належному стані будівлі, приміщення, обладнання закладу освіти.

2021-2023

Завгосп

3.5.

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний документообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2021-2023

Завідувач

3.6.

Сприяти та забезпечувати необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування.

2021-2023

Завідувач

3.7.

Створити умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно-значущих заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2021-2023

Завідувач

3.8.

Створити психологічно комфортне середовище яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри.

2021-2023

Завідувач

3.9.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

2021-2023

Завідувач

 

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

 • оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти;
 • оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;
 • підготовка та підтримка компетентного педагога.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

3.1

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

2021-2023

Завідувач

3.2.

Здійснювати атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

2021-2023

Завідувач,

вихователь – методист,

 практичний психолог, педагогічні працівники

3.3.

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед педагогічних працівників навчальних закладів.

2021-2023

Завідувач,

вихователь – методист,

 практичний психолог, педагогічні працівники

3.4.

Забезпечувати обов’язкове проходження педагогічними працівниками закладу курсової підготовки у між атестаційний період відповідно до перспективного плану.

2021-2023

Завідувач,

вихователь – методист,

 практичний психолог, педагогічні працівники

3.5.

Мотивувати працівників до якісної роботи, через систему матеріального та морального заохочення, у тому числі педагогічних працівників до саморозвитку, здійснення методичної, інноваційної, дослідно – експериментальної роботи.

2021-2023

Завідувач,

вихователь – методист,

 практичний психолог, педагогічні працівники