Заклад дошкільної освіти №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ
В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №11 «ЧЕБУРАШКА»

 

 

 1.Загальні положення

1.1.  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти №11 «Чебурашка», розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.09.2018, Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

 1.2.  Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»:

 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівно Національної рамки кваліфікацій;
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній або неформальній освіті;
 • якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якості освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

1.3. Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 2 до 7 років «Я у Світі», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.

1.4.   Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ЗДО №11 (далі – Систему) розроблено згідно з принципами:

 • відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення якості.

1.5.   Мета внутрішньої системи якості освіти закладу передбачає об’єднання й інтеграцію організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартом.

1.6. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямів:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності   до успішного навчання в школі.

1.7.  Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • засновник – Покровська міська рада;
 • Відділ освіти Покровської міської ради;
 • громадськість.

1.8. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 • відповідність досягнень дітей до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6-7 років, сумарного кінцевого показника перед вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результатів освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змістових освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної; освіти;
 •  ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально – технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2.Характеристика чинної внутрішньої системи

 забезпечення якості освіти  в ЗДО №11 «Чебурашка»

2.1.   Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

 • «Освітнє середовище закладу освіти».
 • «Оцінювання освітньої діяльності».
 • «Здобувачі дошкільної освіти» (забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального розвитку).
 • «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти».
 • «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

2.2. Напрям 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти:

2.2.1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спеціальної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище – комплекс психолого – педагогічних, матеріально – технічних, соціально – культурних, санітарно – гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та життєдіяльності.

 • Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та життєдіяльності.
 • Заклад дошкільної освіти забезпечений типовою будівлею і відповідним внутрішнім облаштуванням приміщень з достатнім для дітей життєвим простором (різноманітним, комфортним), естетичним дизайном зон рекреацій.
 • Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
 • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоровʼя і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для якісного здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернету.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти у освітньому процесі, професійної адаптації працівників.

Вимога 2.  Створення освітнього середовища, вільного від будь – яких форм насильства та дискримінації.

 • Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь – яким проявам дискримінації, боулінгу (цькуванню) в закладі.
 • Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини, цінностей, традицій, вірувань представників різних культур.
 • Керівник закладу освіти, педагогічні працівники мають високий рівень особистої культури як носія гуманістичних вимог і норм.

Вимога 3.  Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього процесу.

 • Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно – ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
 • У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально – культурної комунікації учасників освітнього процесу.

2.3. Напрям 2.  Здобувачі дошкільної освіти (забезпечення всебічного розвитку здобувачів дошкільної освіти).

Вимога 1. Індивідуалізація освітнього процесу.

 • Навчальний план задовольняє потреби кожного здобувача освіти в діяльності та відпочинку.
 • Педагоги тісно співпрацюють з батьками щодо вироблення індивідуальної стратегії виховання та стимулювання розвитку здобувачів освіти.
 • Забезпеченні умови для самостійної діяльності, творчої активності кожного здобувача освіти (робота за індивідуальними програмами, гурткова та факультативна).

Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування освітніх результатів кожного здобувача освіти.

 • У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз освітніх результатів здобувачів освіти.
 • В закладі дошкільної освіти оприлюднені критерії, правила і процедури визначення освітнього рівня здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти впроваджуються система фіксації відомостей про прогрес (досягнення) здобувачів освіти, їхній загальний розвиток, інтереси та стиль спілкування (за програмою «Крок за кроком»).

Вимога 3. Забезпечення ресурсів, необхідних для якісної організації освітнього процесу, зокрема для самостійної роботи здобувачів освіти.

 • Здобувачі освіти мають можливість вільного пересування в межах групових приміщень та обрання  змісту і способів власної діяльності.
 • Здобувачі освіти збагачують свої знання та особистий досвід у пошуковій, дослідницькій, творчій діяльності.
 • В дошкільному закладі надається перевага аналітичному підходу до освіти та її результатів порівняно з цінним і підтримці само оцінних суджень здобувачів освіти щодо результатів діяльності.
 • Здобувачі освіти мають можливості для самореалізації, не мають остраху перед помилками, шукають правильні рішення за підтримки   педагога.

2.4. Напрям 3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Вимога 1. Гуманістична професійна позиція, тактика і способи спілкування педагогічних працівників зі здобувачами дошкільної освіти.

 • Педагогічні працівники сприяють особистісному зростанню дошкільників та своєму власному самовдосконаленню.
 • Педагогічні працівники сприяють здоровому, повноцінному життю дітей, збереженню дитячої субкультури.
 • Педагогічні працівники здійснюють індивідуальний та диференційований підхід до здобувачів освіти.
 • Педагогічні працівники дотримуються принципу партнерства у стосунках з дітьми, батьками, колегами.
 • Педагогічні працівники підтримують самостійні намагання здобувачів освіти брати на себе відповідальність, здійснювати моральний вибір.

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

 • Педагогічні працівники виявляють динамізм, гнучкість і творчість у виборі освітніх стратегій, формуванні розвивального середовища закладу дошкільної освіти.
 • Педагогічні працівники систематично працюють над опануванням сучасних технологій спрямованих на формування ключових компетентностей здобувачів освіти .
 • Педагогічні працівники постійно обмінюються особистим досвідом з колегами в закладі дошкільної освіти та за його межами.
 • Педагогічні працівники відкриті інноваціям, мають розвиненні рефлексивні уміння.

Вимога 3. Налагодження співпраці з   батьками, працівниками закладу освіти.

 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки-партнерства.
 • Педагогічні працівники застосовують прогресивні, інтерактивні форми у співпраці з батьками щодо організації освітнього процесу.
 • Педагогічні працівники у закладі застосовують практику педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. 

Вимога 4. Організація педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності.

 • Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності в ході науково – методичної діяльності.
 • Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти та їхніми батьками.

2.5. Напрям 4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

 • У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 • У закладі освіти планування та відстеження його результативності здійснюється відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 • У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
 • Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

 • Керівництво закладу освіти сприяє  створенню психологічного комфорту для забезпечення конструктивної та ефективної взаємодії здобувачів освіти їхніх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти.
 • Керівництво оприлюднює інформацію про   діяльність закладу освіти на відкритих загальнодоступних ресурсах.
 • Керівництво   здійснює заходи необхідні для протидії корупції в середовищі закладу дошкільної освіти.
 • Керівництво закладу дбає про дотримання вимог академічної доброчесності в середовищі закладу дошкільної освіти.

Вимога 3. Ефективність кадрової політики.

 • Керівництво закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розкладу та освітньої програми.
 • Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної діяльності.
 •  
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

 • В закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.
 • Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування на принципах багатоманітності, альтернативності та плюралізму.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативності учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 • Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти  відповідають їх віковим потребам.
 • В закладі дошкільної освіти забезпечуються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

3. Система контролю за реалізацією процедур

забезпечення якості освіти

3.1. Контроль передбачає самооцінювання  ефективності  забезпечення якості освіти шляхом моніторингу якості дошкільної освіти.

3.2. Моніторинг з закладі дошкільної освіти здійснює:

 • керівник закладу дошкільної освіти;
 • вихователь – методист;
 • представники робочих груп, які створюються педагогічними працівниками та батьками ;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти.

3.3. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

 • спостереження;
 • опитування;
 • вивчення документації;
 • моніторинг;
 • аналіз даних показників, які впливають на освітню діяльність.

3.4. Критерії моніторингу:

 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний повтор іншими суб’єктами);
 • гуманізм (моніторинг проводиться на засадах довіри, поваги до особистості).

3.5. Очікувані результати:

 • отримання об’єктивних даних про стан освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • покращення функцій управління процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

3.6. Підсумки моніторингу:

 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично - інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та здійснення колекційної роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговореннях на засіданнях методичних об’єднаннях педагогів, нарадах при завідувачі, засіданнях педагогічних рад. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ

2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

      У період з 01.09.2022 р. по 31.08.2023 р. в ЗДО №11 "Чебурашка" Покровської міської ради Донецької області 13 педагогів залучені до освітнього процесу в дистанційному форматі, проводили вхідний моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на початок 2022-2023 навчального року.

    Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (ясельний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (вересень, травень).

    Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також фахівці дотримувались певного алгоритму:

-         Використання діагностичного інструментарію;

-         Використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;

-         За результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

     Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

      Отримані результати дали  педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили низький рівень досягнень, а тому важливим буде впродовж 2022/2023 навчального року посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем. Показники можна подивитися в таблиці.

№ з/п

Освітні лінії

Показник на вересень 2021р

у %

1

2

3

1

Освітня лінія «Особистість дитини»

84

2

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

84

3

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

88

4

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

84

5

Освітня лінія «Гра дитини»

88

6

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

89

7

Освітня лінія «Мовлення дитини»

80

     

       Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть впродовж поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.

      Таким чином, під час подальших комплексних оцінювань педагоги будуть створювати умови для всебічного формування компетентностей згідно віку